پایگاه خبری الف 26 تير 1396 ساعت 9:45 http://alef.ir/vdcceiq0e2bqo48.ala2.html?492866 -------------------------------------------------- به یاد و احترام اسطوره ریاضی عصر، بانو مریم میرزاخانی عنوان : مائیم و سووشون غمش، بی شکیب و زار -------------------------------------------------- متن : به یاد و احترام اسطوره ریاضی عصر، بانو مریم میرزاخانی اینک "شمارگان" چه غریبند و سوگوار "ترسیم" های "هندسه" تنها و داغدار اینک سکوت و درد در "جمع" پر ز حسرت "اعداد زوج و فرد" "سهمی" است با "نمای" فزون گشته از هِزار ناباورانه واژه "آمار و احتمال" از "جبر"چیدمان گلی ناب و بی مثال "گنگ" است و بیقرار ... اینک شکسته پای و "تهی" واژه "حساب" در حل این "معادله" ی خالی از جواب از "حجم" و "سطح" و "مضرب" و "تفریق" و "جذر" و "کسر" تا ناوک خمیده "هذلولی" خمار ... همه نومید و شرمسار مائیم و سووشون غمش، بی شکیب و زار مائیم و "بی نهایت" دردی به روزگار تا رویش دوباره سروی چنین بلند مائیم و انتظار مائیم و انتظار.... (25 تیرماه 1396، مرضیه حسینی نژاد)