پایگاه خبری الف 5 فروردين 1396 ساعت 20:11 http://alef.ir/vdccoeq0p2bqpe8.ala2.html?456695 -------------------------------------------------- عنوان : مهار بحران بیکاری چشم انتظار حمایت از تولید بخش اقتصادی الف، 5 فروردین 96 -------------------------------------------------- متن : در سال ۹۵ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه شد و برآوردها نشان می‌دهد تولید داخلی در صورت خروج از رکود و حمایت شدن، می تواند بحران بیکاری در کشور را مهار کند.   به گزارش مهر، طی بیش از یک دهه اخیر افزایش تعداد متقاضیان شغل و از طرفی عدم تناسب بین افراد در جستجوی کار با میزان اشتغال ایجاد شده، بیکاری را به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد؛ چه آن که که آمار رسمی نیز از همین موضوع حکایت دارد. در همین زمینه، مقایسه شاخص‌های مرتبط، برای بررسی وضعیت بازار کار در سالهای ۹۵ و ۹۴ نشان می‌دهد در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک اتفاق مثبت در اقتصاد است، در کنار افزایش جمعیت شاغل، نرخ بیکاری نیز همچنان روند صعودی دارد. بر پایه گزارشات رسمی کشور، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۳۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار، در سال ۹۵ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. اما نرخ بیکاری که در سال ۹۴ معادل یازده درصد از جمعیت فعال کشور بود، در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۵ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. در عین حال در سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۲درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بود؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حکایت از آن دارد که ۲۵.۹درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته، سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت در سن کار کشور بیکار بوده اند که این میزان در سال ۹۴ تعداد ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر بود؛ به عبارتی در سال گذشته ۶۸۹ هزار و ۲۳۲ هزار نفر به بیکاران اضافه شده است. البته سهم اشتغال کشور در سال گذشته افزایش یافته به طوریکه جمعیت ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار نفری شاغل در سا۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ نفر در سال ۹۵ افزایش یافت به عبارتی یک میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در سال گذشته به آمار جمعیت شاغل در سال ۹۴ اضافه شده است. همچنین در سال ۹۵ جمعیت بیکار در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، ۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر و جمعیت بیکار در سن ۱۵ تا ۲۹ سال نیز یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر بوده است. بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش صنعت ۳۱.۹ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۸ درصد از اشتغال به کشور را به خود اختصاص داده اند. مقایسه آماری بازار کار در سالهای ۹۵ و۹۴     شاخص ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ مشارکت اقتصادی ۳۸.۲ ۳۹.۴ نرخ بیکاری ۱۱ ۱۲.۴ بیکاری جوانان بین ۱۵تا ۲۴ سال ۲۶.۱ ۲۹.۲ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۳.۳ ۲۵.۹ سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۸ ۱۸ سهم اشتغال در بخش صنعت ۳۲.۵ ۳۱.۹ سهم اشتغال در بخش خدمات ۴۹.۴ ۵۰.۱ اشتغال ناقص ۹.۸ ۱۰.۳   نتایج این آمار نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به میزان ۱.۲درصد و در عین حال نرخ بیکاری نیز در این مدت ۱.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، به میزان ۳.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال نیز در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به میزان ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. روایت آمار از روند افزایش بیکاری هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی، از بروز پدیده بحران بیکاری در کشور حکایت دارد؛ از همین رو در سال ۹۶ رهبر انقلاب در کنار «اقتصاد مقاومتی» که شعار سال ۹۵ بود، بر «تولید و اشتغال» را به عنوان محرک اقتصاد کشور تاکید کردند تا در به بحث تولید اشتغال محور بیش از گذشته تمرکز شود.