اعتراض به هزینه سنوات تحصیلی به دانشگاه عباسپور رسید

13 مهر 1395 ساعت 6:15


شماری از دانشجویان پردیس فنی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به حذف هزینه‌های سنوات تحصیلی و خصوصی سازی فضای دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.


کد مطلب: 398689

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaaaneo49noi1.k5k4.html?398689

الف
  http://alef.ir