سالگرد نسل کشی ارامنه در تهران

4 ارديبهشت 1396 ساعت 17:09

مراسم یکصدو دومین سالگرد نسل کشی ارامنه در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد.عکاس : علی حدادی اصل


http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100434_922.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100433_835.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100432_376.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100435_833.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100436_464.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100437_627.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100440_396.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100439_832.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100438_809.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100441_832.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100442_327.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100443_250.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100446_859.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100445_141.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100444_576.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100447_206.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100448_284.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100449_108.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100459_396.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100458_302.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100450_704.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100460_137.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100461_586.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100462_362.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100464_106.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100463_341.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100465_746.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100467_188.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100466_386.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100468_972.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100471_554.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100469_570.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/2/4/1100478_232.jpg
 


کد مطلب: 465513

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb8sbafrhb0sp.uiur.html?465513

الف
  http://alef.ir