به یاد و احترام اسطوره ریاضی عصر، بانو مریم میرزاخانی

مائیم و سووشون غمش، بی شکیب و زار

26 تير 1396 ساعت 9:45به یاد و احترام اسطوره ریاضی عصر، بانو مریم میرزاخانی

اینک "شمارگان" چه غریبند و سوگوار
"ترسیم" های "هندسه" تنها و داغدار

اینک سکوت و درد
در "جمع" پر ز حسرت "اعداد زوج و فرد"
"سهمی" است با "نمای" فزون گشته از هِزار

ناباورانه واژه "آمار و احتمال"
از "جبر"چیدمان گلی ناب و بی مثال
"گنگ" است و بیقرار ...

اینک شکسته پای و "تهی" واژه "حساب"
در حل این "معادله" ی خالی از جواب
از "حجم" و "سطح" و "مضرب" و "تفریق" و "جذر" و "کسر"
تا ناوک خمیده "هذلولی" خمار
... همه نومید و شرمسار

مائیم و سووشون غمش، بی شکیب و زار
مائیم و "بی نهایت" دردی به روزگار
تا رویش دوباره سروی چنین بلند
مائیم و انتظار
مائیم و انتظار....

(25 تیرماه 1396، مرضیه حسینی نژاد)


کد مطلب: 492866

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcceiq0e2bqo48.ala2.html?492866

الف
  http://alef.ir