آخرین وضعیت ذخایر آبی تهران

20 مهر 1395 ساعت 12:50


بیشترین و کمترین میزان خروجی آب نیز در همین بازه زمانی به ترتیب مربوط به سد لار با 21 میلیون مترمکعب آب و سد طالقان با 6 میلیون مترمکعب آب بوده است.

به گزارش میزان، آمارها نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا پايان هفته دوم سال آبی 96-95، حجم آب ورودی به سدهای تهران 9 درصد افزايش داشته است، اين در حالی است که حجم آب خروجی از اين سدها نيز در همين بازه زمانی با افزايش 35 درصدی روبرو بوده است .

وضعيت مخازن سدهای تهران از ابتدای سالجاری بيانگر افزايش 9 درصدی حجم آب ورودی به اين سدها تا پايان هفته دوم سال آبی 96-95 است، اين در حالی است که حجم آب خروجی از اين سدها در همين بازه زمانی با افزايش 35 درصدی روبرو بوده است . 

گزارش ها حاکی از اين است در حال حاضر حجم کل مخازن پشت سدهای تهران برابر با 775 ميليون مترمکعب است که در مقايسه با سال گذشته 41 درصد رشد را نشان می دهد. 

براساس اين گزارش، بيشترين حجم آب موجود در بين سدهای تهران مربوط به سد طالقان با 303 ميليون مترمکعب آب است که در مقايسه با سال گذشته 59 درصد رشد را نشان می دهد. 

اين گزارش می افزايد، کمترين آب موجود در مخازن سدها نيز مربوط به سد لتيان با 67 ميليون مترمکعب آب است، که البته در مقايسه با ساير سدهای تهران با ثبت رقم رشد 88 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بيشترين رشد را داشته است. 

همچنين کمترين و بيشترين حجم آب ورودی به سدهای تهران به ترتيب مربوط به سد طالقان با 3 ميليون مترمکعب آب، و سد لتيان و ماملو هر کدام با 7 ميليون مترمکعب آب بوده است. 

گفتنی است، بيشترين و کمترين  ميزان خروجی آب نيز در همين بازه زمانی به ترتيب مربوط به سد لار با 21 ميليون مترمکعب آب و سد طالقان با 6 ميليون مترمکعب آب بوده است.


کد مطلب: 401219

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcezz8eojh87wi.b9bj.html?401219

الف
  http://alef.ir