جدیدترین آمار ازدواج و طلاق در کشور

12 تير 1394 ساعت 9:32


 آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق در سه ماهه اول امسال با افزایش مواجه بوده بطوریکه این وقایع به ترتیب ۴.۹ درصد ، ۳.۴ درصد، ۹.۷ و ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال اعلام در تازه تزین آمار خود اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری، ۳۷۵ هزار و ۹۵۹ واقعه ولادت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل ۴.۹ درصـد افـزايش داشـته است.

از این تعداد ولادت ثبت شده ۲۸۹ هزار و ۸۹۴ واقعه در مناطق شهري و ۸۶ هزار و ۶۵ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است همچنین به طور متوسط در مقابل هرولادت روستايي، ۳.۴ ولادت شهري به ثبت رسيده است.

تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانوني در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۶۳ هزار و ۲۹۹ واقعه است.

نسبت جنسي ولادت

نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت طی این مدت برابر با ۱۰۵.۹ است كه همـين شـاخص در مـدت مشـابه سـال قبـل ۱۰۶ بوده است يعني در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود ۱۰۵.۹ واقعه ولادت پسربه ثبت رسيده است.

فوت

براساس اعلام سازمان ثبت احوال در سه ماهه اول سال جاری ۹۳ هزار و ۱۴۳ واقعه فوت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزايش داشته است.

از این تعداد فوت ثبت شده ۶۹ هزار و ۳۸۵واقعه در مناطق شهری و ۲۳ هزار و ۷۵۸ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است همچنین به طور متوسط در مقابل هرولادت روستايي، ۳.۴ ولادت شهري به ثبت رسيده است.

تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانوني در سه ماهه اول برابربا ۸۳ هزار و ۲۰۶ واقعه مي باشد.

نسبت جنسي فوت

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۲۶.۴ مورد فوت مردان به ثبت رسيده است كه همين نسـبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۷.۹ بوده است.

ازدواج


طبق آمارهای موجود در سه ماهه اول ، ۱۹۰ هزار و ۷۲۱ واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت به مـدت مشـابه سـال قبـل ۹.۷ درصـد افـزايش داشته است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سني ۲۵-۲۹ ساله به تعداد ۷۱ هزار و ۴۶۱ نفر بوده است.همچنین بيشترين ازدواج ثبت شده زنان در گروه سني ۲۰-۲۴ ساله با رقم ۵۹۳۷۶ نفر بوده است.

طی این مدت بيشترين تركيب ازدواج ثبت شده ، مربوط به تركيب سني مردان گروه سني ۲۰-۲۴ ساله با زنـان ۱۹- ۱۵ ساله بوده كه تعداد آن برابر با ۲۸ هزار و ۹۳۵ واقعه است.

طلاق

همچنین ۳۹ هزار و ۹۸۱ واقعه طلاق طی سه ماه امسال به ثبت رسيده است كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ۱۷.۵ درصـد افـزايش داشته است.

بيشترين طلاق ثبت شده مردان در گروه سني ۲۵-۲۹ ساله با ۹ هزار و ۸۵۵ واقعه بوده است و بيشترين طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سني ۲۵-۲۹ ساله با ۹ هزار و ۳۹۴ واقعه بوده است.

در سه ماهه اول سال جاری بيشترين تركيب طلاق ثبت شده ، مربوط به تركيب سني مردان ۳۰-۳۴ ساله است با زنان ۲۵-۲۹ سـاله بوده كه تعداد آن برابر با ۴ هزار و ۳۲ واقعه است.


کد مطلب: 280216

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgqz9x3ak97x4.rpra.html?280216

الف
  http://alef.ir