ثبت نام قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری

26 فروردين 1396 ساعت 17:30


قالیباف


https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045059610540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045051810540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045042410540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045034610540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045081410540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045136110540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045051810540734.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/01/26/1396012618045034610540734.jpg
 


کد مطلب: 462674

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgux9ttak9334.rpra.html?462674

الف
  http://alef.ir