نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 336438
روایتی از زبان رهبر انقلاب به مناسبت سالروز اعدام انقلابی رزم‌آرا توسط فداییان اسلام
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۲
نشریه خط حزب‌الله در شماره جدید خود بخشی از سخنان رهبر انقلاب در مورد شهید نواب صفوی در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۷۵ منتشر کرده است.

متن بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد گروه فدائیان اسلام به این شرح است:‌

آن وقتـی را کـه خبـر شـهادت ایـن جوانـان روایت تاریخی مخلـص و مومـن و پاکبـاز (فداییان اسلام) به مشـهد رسـید، فراموش نمی‌کنم. در بین طالب جـوان حـوزه مشـهد، در آن مدرسـه‌ای که ما بودیـم، هیجـان عجیبی پیدا شـد. علـت هم این بـود کـه سـال قبـل یـا دو سـال قبلـش، مرحـوم نـواب صفـوی، این جـوان مومـن روحانـی، در همین مدرسـه- که اتفاقـا اسـم مدرسـه، مدرسـه نواب اسـت- آمـده و سـخنرانی کـرده بود و نمـاز جماعـت اقامـه نمـوده بود و غوغایی از شـور و هیجان به وجـود آورده بود کـه تاثیرات او بر روحیه طالب، در هنگام شـهادتش محسـوس بود.
یکی از مدرسـان بزرگ هم در درس اشـاره‌ای کـرده بود و یادی از اینهـا نموده بـود. جامعـه آن وقـت، از اهمیت این قیـام غافل بـود... بزرگان آن دسـتگاه جبـار منحوس کـه خودشـان مظهـر اوباشگـری و چاقوکشـی و الواطی بودنـد و جـزو افـرادی به شـمار می‌رفتنـد کـه ارزش نداشـتند از آنهـا یاد شـود، به عنـوان یک انسـان تربیت یافتـه، بـه ایـن جوانـان مومـن صالـح پاکبـاز مخلـص و بی طمـع و بی اعتنـای بـه دنیـا و بـه زخـارف دنیـا، چاقوکـش می‌گفتنـد! بعضـی از مـردم نیـز همینطـور می‌شـناختند و بـاور می‌کردنـد و بعضی‌هـا هـم بـاور نمی‌کردنـد و بعضی هم غافـل بودند.
از مسـاله فداییان اسلام، غفلت شـد. اگرچـه شـاید آن زمـان، آمادگی هم نبـود کـه بخواهنـد آنچـه را کـه می‌گفتنـد- کـه همـان حکومـت اسلامی بـود- بر سـرپا کننـد. بـرای ایـن کار، یک حرکت عمومـی در درازمـدت الزام بود؛ لیکن سـخن اینهـا در بیـن فریادهـا و عربده‌هـای مسـتانه دشمنانشـان گم شـد.
اینهـا مردمانـی بودند کـه «انهم فتیـه امنـوا بربهـم». واقعـا جوانانـی بودنـد کـه بـه خـدا ایمان آوردنـد و از روی اخلاص، در راه حاکمیت معارف و احـکام نورانـی اسلام تلاش کردنـد و در مقابـل ظلـم و فسـاد ایسـتادند. ظلم و فسـاد خاندان پهلوی و وابستگی آنها به بیگانـگان، این حرکـت و نهضت را به وجـود آورد. اصلا قضیـه اینهـا چنین بـود کـه در جهت اسلامی شـدن جامعه، مبـارزه ضد اسـتبدادی و ضد سـلطنتی خودشـان را آغـاز کردنـد و متاسـفانه در وسـط کار، همه‌شـان از بیـن رفتنـد. البتـه بـرای خـود آنهـا خوب شـد؛ چون به شـهادت رسـیدند و بـه مقام عالی شـهادت دست یافتند. ۲۸ / ۱۰ / ۷۵
 
کلمات کلیدی : نشریه خط حزب‌الله
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۹ ۲۰:۵۹:۵۴
روحشان شاد (3673282) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.