نظر منتشر شده
۳۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 385674
بایدها و نبایدهای کاهش نرخ سود بانکی
دکتر حسین درودیان، 6 شهریور 95
تاریخ انتشار : شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۹
عدم کاهش نرخ سود بانکی در عین افت تورم در کشور پس از سال ۹۲ پیامدهای بسیار مخاطره‌انگیزی پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است.

مهم‌ترین پیامد منفی شکاف بین نرخ سود بانکی با آنچه در بخش حقیقی اقتصاد می‌گذرد، عدم امکان بازپرداخت مازاد ناشی از نرخ بهره به طلبکاران توسط نظام تولید و کل نظام اقتصادی است. به طور ساده، بهرۀ بانکی از محل ایجاد ارزش (رشد اقتصادی) یا افزایش در ارزش‌های اسمی (تورم) قابل پرداخت است.

بالاتربودن بهرۀ بانکی از میزان رشد اسمی بخش واقعی، به منزلۀ تحلیل‌رفتن بنیۀ تولیدی و نکول سیستماتیک و غیرارادی تسهیلات بانکی است. در واقع در چنین شرایطی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بطور سرجمع قادر به بازپرداخت بدهی خود نخواهند بود زیرا عایدی پولی کافی برای بازپرداخت چنین نرخ بهره‌ای در اقتصاد قابل اکتساب نبوده است. واکنش بنگاهها در این شرایط، تمایل به تمدید و به تعویق افتادن بدهی‌های بانکی است، به این امید که گشایشی در اقتصاد حاصل شده و این بدهی در آینده قابل پرداخت شود.

از سوی دیگر سیستم بانکی نیز تمایل مشابهی دارد، به این علت ساده که منافع او با گیرندۀ تسهیلات گره خورده و آشکارشدن حجم واقعی مطالبات معوق و تبدیل آن به مشکوک‌الوصول (لاوصول) مترادف است با از بین رفتن دارایی و زیان بانک. این باعث می‌شود مسئلۀ مطالبات معوق و غیرقابل وصول در اثر تمایل طرفین بدهکار و بستانکار طی زمان تداوم یافته و هر دوره به میزان بهرۀ بانکی سالانه، بر حجم مصیبت افزوده شود؛ اما در طرف دیگر، بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) نیز با نرخ بهرۀ بالا رو به افزایش است؛ لیکن این بدهی‌ها به عکس دارایی بانک، قطعی و بدون ریسک است؛ یعنی در صورت مطالبه، سیستم بانکی و فراتر از آن حاکمیت اقتصادی متعهد به تأدیۀ آن است. تداوم عدم کنترل نرخ سود بانکی در عین تورم پایین، به منزلۀ حرکت بیشتر در مسیر تخریب بنیان اقتصاد کشور و نابودی اساس تولید در ایران است.

حال برای کاهش نرخ سود بانکی چه باید کرد؟ نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم (دستوری) و غیرمستقیم (بازاری) قابل کنترل است. نیاز به توضیح نیست که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند. لیکن زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است.

کنترل بازاری و غیردستوری نرخ بهره در ایران چگونه ممکن است؟ متکی به تحلیل‌های اقتصادی و تجارب سیاست‌گذاری باید گفت «تحقق این هدف در اقتصاد ایران بدون تن‌دادن به رشد بالا در پایۀ پولی غیرممکن است». این ادعا اگرچه ثقیل اما قابل دفاع است؛ اما چرا نیاز به رشد بالای پایۀ پولی وجود دارد؟

نخست باید توجه داشت که مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها (در بازار بین بانکی) یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر (پایۀ پولی) دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

بدون کاستن از این نرخ، کاهش نرخ سود بانکی ناممکن است. آیا به این اندیشیده‌ایم که چرا بانکها حاضرند بصورت توافقی و پنهان به سپرده‌گذاران کلان نرخ‌های بهره‌ای بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب بپردازند؟ علت آن است که اگر موجودی سپرده از یک بانک خارج شده و بانک به کسری ذخایر دچار شود، باید نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا برای یک بانک صرفه دارد که تا سقف این نرخ، به سپرده‌گذار کلان خود بهره بپردازد.

نرخ جریمۀ اضافه برداشت یا همان نرخ استقراض از بانک مرکزی، عامل جهت‌دهندۀ میزان نرخ بهره در بازار است؛ اما بانکها برای تأمین کسری خود غیر از سپرده‌گیری و استقراض از بانک مرکزی راه سومی نیز دارند و آن استقراض ذخایر از سایر بانکهاست. این نرخ به مانند هر قیمت دیگری در بازار، تابع وفور یا کمیابی موجودی آن است. افزایش معنی‌دار در نرخ بهرۀ بانکی پس از سال ۹۲ با کاهش شدید میزان ذخایر اضافی بانکها ارتباطی وثیق دارد.

از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده؛ یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانکها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است. این استدلالات نشان می‌دهد چرا تحقق هدف مهم و حیاتی کاهش نرخ بهره، جز با اتخاذ گشاده‌دستی پولی قابل تحقق نیست. جان کلام آنکه نرخ بهره در اقتصادهای امروزین، قیمت پول است و کاهش در قیمت پول مستلزم افزایش عرضه و رفع کمیابی آن است.

با وجود این، این سیاست دو مخاطره جدی در پی دارد. اولاً این افزایش در عرضۀ پول ممکن است به فشارهای تورمی بینجامد که ایجاب می‌کند نوع و نحوۀ تزریق این ذخایر به نحوی باشد که به بیشترین میزان ممکن تولید را تحریک کند، ضمن اینکه تاحد مقدور باید در کنار آن از سیاست‌های خنثی‌کنندۀ عملکرد ضریب فزایندۀ پولی استفاده شود (مثلاً افزایش در نسبت ذخیرۀ قانونی)؛ اما خطر مهمتر، به گردش درآمدن حجم بسیار بالای نقدینگیِ ساکن و خفته در حسابهای بلندمدت بانکی است. در طی سال‌‎های اخیر سهم سپرده‌های مدت‌دار در شبکۀ بانکی به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده که ناشی از رکود اقتصادی و بویژه پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالا بیش از نرخ تورم و بیش از هر نوع عایدی دیگری توسط سیستم بانکی است.

صاحبان این حجم عظیم از نقدینگیِ ساکن و آرام، در صورت مشاهدۀ کاهش در بازدهی سپردۀ بانکی ممکن است درصدد اکتساب دارایی حقیقی برآمده و سِیلی غیرقابل مهار از مبادلات سفته‌بازانه و تورم را زمینه‌سازی کنند. در معنای علمی، این تهدید مربوط به افزایش در «سرعت گردش پول» است. این مخاطره موجب شده برخی صاحب‌نظران اقتصاد کشور پیشنهاد کنند که بهتر است اساساً از دنبال‌کردن هدف کاهش نرخ بهرۀ بانکی دست کشید.

لیکن آنها توجه ندارند که نرخ بهرۀ بانکی، حکم نرخ یا سرعت رشد (بادکردن) سپرده‌های مدت‌دار بانکی را دارد و لذا تداوم پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالا به سپرده‌‌های بانکی خود مهمترین نیرو در شدت‌یافتن این خطر است. معضل کنونی خود به سبب شکاف معنی‌دار نرخ بهرۀ بانکی با رشد اقتصادی و تورم بوجود آمده است.

اگر امسال از بیم سربازکردن تبعات این معضل و پیامد تورمی گردش پول بین حسابها برای خرید دارایی، حکم به تداوم پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالاتر از تورم کنیم، سال بعد با حجم بزرگتری از سپرده‌ها (که بهرۀ یکساله به مبلغ اولیۀ آن‌ها افزوده شده) چه کنیم؟
 
کلمات کلیدی : کاهش نرخ سود بانکی+نرخ سود بانکی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۷:۳۳:۳۳
من معتقدم همانطور که دولت نباید در اقتصاد دخالت کنه و بذاره راه خودش رو بره تا به تعادل ناشی از تاثیرات دست نامرئی بازار برسیم، اقتصاد دانان هم نباید در اقتصاد به شیوه اظهارنظرهای شوک آور دخالت کنند مثلا همین هدفمندی یارانه ها که توسط جمعی از اقتصاددانان مانند دکتر پژویان دائم پیگیری میشد واقعا صنعت رو فلج کرد در مورد نرخ سود بانکی و..هم به نظر من اگر اقتصاد دانان خودمون دخالت نکنن بالاخره به جایی می رسیم اصلا توان فکری اقتصاددانان ما در حد بازار نیست و بیشتر باید به تدریس جزوه و دادن مقاله بپردازن همانطور که دکتراهای مهندسی کاری برای صنعت نمیتونن بکنن ولی در محاسبه انتگرال و تئوری تبحر دارن این دوستان اقتصاد دان هم حضور و اظهار نظرشون مخربه (3906868) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۰:۲۹:۲۱
ما مفهومی بنام دست نامرئی بازار نداریم این یک اصطلاح بی پایه است
انچه که شما دست نامرئی نامیده اید یک هرج و مرج و انارشی در بازار است
اخه این چه دست نامرئی است که در سطح دنیا یک نظام طبقاتی ظالمانه رقم زده؟!؟!؟ ویک عده ای هم در داخل کشور باورش کرده اند؟؟!؟!
اساسا تا زمانی که اساسا اصالت سود و سرمایه در کشور حاکم است سود بانکی هم پیرو ان است نمیشود شما کار را به بازار واگذار کنید و اولویت را به صاحب سرمایه بدهید انگاه از بانک بخواهید سود خود را کاهش دهد!!! (3907164) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۱:۱۲:۰۶
اول باید دلار به قیمت واقعی خودش که زیر 1000تومان هست برگردد تا تورم واقعی کاهش یابد و قدرت خرید مردم بالا رود آن زمان تورم واقعی کاهش می یابد نه حرفی اقتصاد رونق می یابد و می توان بر اساس تورم واقعی سود بانکی را پایین آورد، در حال حاضر تورم واقعی بالاتر از نرخ سود. 15 درصد هست با کاهش سود بانکی، قدرت خرید مردمی از سپرده. به عنوان کمک خرج استفاده می کنند کاهش بیشتر می یابد و در نتیجه اقتصاد به رکود بیشتری فرو می رود (3907529) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۱:۰۴:۴۸
جناب دکتر. که این مقاله را نوشته اند، تورم واقعی 25 درصد هست (3907521) (alef-11)
 
امید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۷:۳۴:۲۷
اگر این اتفاق بیفته بسیاری از بانکهای خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار میگیرن و بسیاری از بازارها دستخوش نوسانات قیمتی وحشتناک میشن .
دولتهایی که نمیتونن قیمت تخم مرغ و گوشت رو در شرایط رکود و تورم 9 درصد به قول خودشون البته کنترل کنن چطور میخوان با سیل پولهای آزاد شده و ورودش به بازار مقابله کنن؟ (3906870) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۰:۱۶:۵۹
ممنون میشم دولت ابده ال خودتون رو بگین کدوم دولت بوده (3907147) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۸:۳۱:۲۸
دولت ایده آل دولتیه که مردم درش در آسایش، شادی، و رفاه همراه با اخلاقیات و رشد و تعالی علمی و اجتماعی زندگی کنن، شما کدوم یکی رو میشناسی اینطورباشه؟ (3907733) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۷:۳۵:۰۱
البته کاهش از این بیشتر امکان پذیر نخواهد بود, چون اندک دارایی سپرده گذاران خرد ظرف چند سال نابود و هیچ میگردد, پس آنها چاره را در خروج سپرده شان از بانک و رفتن به بازارهای موازی مثل سکه و دلار میبینند و سبب ورشکستگی بانک ها خواهند شد. (3906874) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۷:۵۶:۱۰
بهره کم بشه اجاره خونه زیاد میشه فکر مستاجر های بیچاره هم باشید (3906925) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۲:۱۱:۵۱
الان زیاد نشده؟ (3907333) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۸:۵۶:۳۶
شما واقعا نرخ تورم هشت درصدي رو قبول دارين؟حداقل براي من با حقوق ٤تومني كه كرايه خونه ام نميدم و ماشين براي خودمه قابل درك نيست خودتون به قيمت هايي كه روي مواد اوليه و مايحتاج عمومي و اخباري كه از گرون شدن ارزاق عمومي توي روزنامه ها و سايتهاي خبري هست دقت كنين مرغ و برنج و لبنيات و گوشت قرمز و نون و كرايه تاكسي و خونه فقط به نظرتون زير ده درصد گرون شده ؟؟؟چون اماري كه بانك مركزي ميده غلطه پس بايد بنگاه هاي اقتصادي معادلاتشون روي اين امار دروغ تنظيم كنن؟؟؟من خيلي مسافرت به المان ميرم هرسال ميبينم واقعا قيمت خيلي از چيزا واقعا دو درصد تا حداكثر سه درصد گرون شده اونا هم دقيقا همين قدر تورم رو اعلام ميكنن حتي بعضي سال ها تورم منفي داشتن كه ميشد به راحتي ارزون شدن مواد مصرفي رو حس كرد پس تا زماني كه امار درست و حسابي و قابل درك و تطابق به احاد افراد جامعه ندادن انتظار كم شدن سود بانكي فقط باعث سرازير شدن پول قوي به بازارهاي موازي و خالي شدن بانك ها و عدم توان در پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي و كارخانجات و ورشكستگي انها سفته بازي تو بازارهايي مثل طلا و سكه و مسكن ميشه كوچكترين مثالشم همين كه الان هيچ خونه رهن كاملي تو بازار نيست يا اگه هست ده و پانزده درصد بيشتر پول پيش ميگيرن مثال ديگه هم ميشه به خروج هفت هزار ميليارد تومن سپرده فقط از يك بانك خصوصي كرد كه باعث نامه نگاري بانك ها با بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش كاملا دستوري سود بانكي دونست حالا خود خوان حديث اين مجمل (3907033) (alef-11)
 
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۸:۵۹:۴۹
توجیه نکنید سودسپرده های مردم راپایین آوردند وازاین راه سودکلان بردندومیبرند امابهره های بانکی به همان منوال قبل است مامردم فهمیده ایم کسی به نفع ما قدم برنمی داردهمه دستهایشان دردست یکدیگراست برای کم توان ترشدن توان اقتصادی مردم. (3907037) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۹:۱۹:۰۵
احتمالا دوباره آقازاده ها می خواهند وام هی چند صد میلیاردی با سود دوره احمدی نژآد را تجربه کنند (3907060) (alef-11)
 
کامیاب
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۱۹:۲۴:۳۱
در پاسخ به سوالی که در انتهای مطلب ذکر کردید باید عرض کنم همان کاری را کنید که حدود سه سال پیش آقای احمدی نژآد در زمستان 91 با افزایش سه برابری قیمت دلار و افت سه برابر ارزش پول سپرده گذاران کرد!!!

چطور است وقتی ارزش پول مردم کم می شود کسی صدایش بلند نیست!!!

نرخ تورم واقعی چند درصد است؟ چه کالاها و خدماتی در لیست ارزیابی قیمت برای اعلام نرخ تورم گنجانده شده اند؟ چطور با افزایش 400 درصدی نرخ واگذاری خط تلفن ثابت، 50 درصدی نرخ مکالمه با تلفن ثابت، 30 درصدی بلیت مترو، کرایه اتوبوس و تاکسی، 30 درصدی گوشت گوسفند، و دهها کالا و خدمات دیگر، نرخ تورم زیر 10 درصد شده؟!!!

سایت محترم الف، وقتی خبری را منتشر می کنید باید نظرات را هم منتشر نمایید نه اینکه یکسویه عمل کنید. این خلاف عدالت و انصاف است و بی احترامی به مخاطبین تلقی می شود. (3907067) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۰:۲۵:۱۶
رکود موجود تقصیره دولته چون از منابع موجود به خوبی استفاده نمیکنه .

منکر تلاش های دولت نیستیم ولی کاش از این همه پول هایی که دست مردم هست برای کارهای عمرانی و زیربنایی استفاده میشد .

مثلا میتونستن اوراق مشارک برای ساخت ریل راه اهن و جاده سازی ، بازسازی بافت فرسوده ، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی ، نیروگاه های خورشیدی و حرارتی و.... استفاده کنن . تمام این طرح ها هم توجیه اقتصادی داره و کاملا سود ده خواهد بود چون نیاز کشور هست و جزو طرح های زیرساختی برای پیشرفت حساب میشه .. مردم در سود این طرح ها شریک بودن ، هم کشور پیشرفت میکرد و هم پول های سرگردان نداشتیم . تورم کم میشد و بسیاری فرصت شغلی ایجاد میشد .
در اخر هم دولت میتونست همه این طرح ها رو از طریق بورس عرضه کنه تا اقتصاد دولتی باقی نمونه و دوباره چرخه به بخش خصوصی برگرده ... درواقع دولت فقط میشه یک پیمانکار بزرگ برای مدیریت طرح ها و همه کارها به وسیله شرکت های کوچک تر و خصوصی انجام میشه .

سرمایه خرد دست مردم زیاده و اگر این ها روی هم جمع بشه ، میشه هر کاری کرد و مشکلات کشور رو خودمون با کمترین نیاز به سرمایه گذاری خارجی حل کنیم . (3907157) (alef-11)
 
مهیار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۱:۰۶:۵۳
خیلی از کسانی که تو مملکت ما اظهار نظر در مورد امور اقتصادی میکنن خودشون تو اون بخش در حال کاسبی هستن و اصلا بی طرف نیستن متاسفانه . (3907227) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۳:۲۲:۰۲
اونایی هم که اهل کاسبی نیستن دانشش رو ندارن مثل همین اساتید اقتصادی که فقط میتونن جزوه خودشون و حزوه اقتصاد کلان رو تدریس کنن خارج اون حزوه رو نمیتونن تحلیل کنن. (3907415) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۱:۱۵:۳۳
آقایان رودربایستی را کنار بگذارند و بگویند میخواهیم سرمایه های کم مردم و به خصوص پدر و مادرهای بازنشسته را که در بانک ها گذاشته اند و سودش را روی حقوق اندکشان میگذارند و چند نفری با فرزندان تحصیل کرده ی بیکارشان زندگی بخور و نمیری زا میگذرانند نابود کنیم. اصلا میخواهید شماره حسابی اعلام کنید تا این سرمایه های اندکی را که حاصل همه ی زندگی پر مشقت اما سالم و بدون فسادمالی مان است خدمتتان تقدیم کنیم تا دیگر دست از سرمان بردارید و هر روز خوابی جدید برایمان نبینید.همه ی مشکلات مملکت را رها کرده اید و شبانه روز برای بهره سپرده های اندک نقشه میکشید. اگر راست میگویید سود سپرده های کلان چند صد میلیونی ها را بردارید. ما هم شما را به همان خدایی واگذار میکنیم که یاور همه ی بی پناهان است. (3907243) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۱:۲۵:۲۵
من نمیدانم چرا این دولت از روزی که بر سر کار آمده هر تصمیمی که مسئولینش میگیرند به ضرر قشر ضعیف جامعه بوده؟ همین کاهش بهره های سپرده ها کسانی را نشانه رفته که باهمین سود ها زندگی شان را میگذرانند و نمیخواهند سرمایه های اندکی را که با هزار بدبختی جمع کرده اند به دست دلالها و کلاهبردارها که مترصد هستند بدهند تا بالا بکشند و بعد هم دستشان به هیچ کجا نرسد. (3907258) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۳:۲۲:۳۷
چون همه شون از کارگزاران که قشر متوسط و فقیر براشون ذره ای ارزش نداره (3907418) (alef-11)
 
هرسکوت
Romania
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۱:۴۰:۱۲
بابا ول کنید این نرخ سود رو یه عده بازنشسته و جوون اومدن مقداری از سرمایشونو پس انداز کردن تو بانک به امید اینکه سر ماه یه مقدار پول بگیرن آخه چرا با سرمایه مردم بازی میکنید مگه این حقوقها بر فرض که سرکارم باشی کفاف زندگی الان و میده با این خرج و مخارج (3907273) (alef-11)
 
درودیان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۰:۴۵:۲۶
اولاً نباید به مسائل ملی از زاویه منافع شخصی نگاه کنیم به این معنا که چون فلان سیاست به نفع من نیست پس بد است
ثانیاً فکر میکنید این نرخ های سود بانکی که به شما پرداخت میشود از کجا می آید؟ از کجا باید بیاید؟ اگر به ازای آن در اقتصاد ارزش ایجاد نشده باشد، هزینه این بهره در نهایت از جیب همه پرداخت شده و به قیمت تخریب اساس نظام تولید کشور خواهد بود. نرخ های سود سپرده بانکی حکم هزینه برای سیستم بانکی را دارد که این هزینه را از سوی دیگر در زمان اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی باید جبران کند. لذا سودهای بانکی از جیب بخش مولد باید پرداخت شود و اگر بخش مولد قادر به پرداخت نباشد، تداوم پرداخت این سودها مترادف است با زوال اقتصاد (3907910) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۲:۲۵:۵۷
همینجوری که سود سپرده ها کم شده بهره بانکی باید هم باید کم بشه در حال حاضر بهره بانکی بالاست (3907357) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۶ ۲۳:۱۵:۱۳
سود کاهش پیدا کنه، اجاره مسکن بالا میره (3907410) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۱:۰۱:۳۸
در ابتدا ميره، ولي بعد از مدتي همين مستاجرها با اقساطي كه حدود اجاره ماهيانه شان است ميتوانند صاحبخانه شوند،
براي اون دسته افرادي هم كه نيز سود بانكي دريافت ميكنند و ناراحتند كه بهره پول پايين بياد عرض كنم اين اختلاف سود را داريد از جيب هموطنان خود ميخوريد، و در آخر هم به چندين دليل گريبانگير خودتان ميشود و با مشكلات زيادي روبرو ميشويد، (3907517) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۹:۴۲:۰۰
خب اینطوری که کسی پول تو بانک نمیزاره تا هموطناش وام بگیرن,کسی مجانی پول تو بانکها نمیگزاره که با گرانی بازار دو سال دیگه هیچی بشه. (3908785) (alef-3)
 
عماد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۰:۲۳:۵۹
سود بانکی بالا در تمام شئونات اقتصادی ملت تاثیر گذاشته ،نرخ بهره وری و سرمایه گذاری را پایین میآورد. از عمرمفید تاکسی و مصرف آب و مصرف برق بگیر تا حمل ونقل و دور ریز نان. مثلا برای کاهش مصرف برق خانه لازم است برای پنجره و تعویض وسایل پر مصرف هزینه کرد ، وقتی بهره بانکی بالاست این کا عاقلانه نیست چون سود حاصل از محل صرفه جویی کمتر از سود بانکی هزینه اولیه است. راننده تاکسی ترجیح میدهد بجای تاکسی گرانتر و کم مصرف تر تاکسی ارزانتری براند و بجای سود از محل صرفه جویی از بهره پولش استفاده کند. بهره بانکی بالا هزینه های جاری کشور را بالا میبرد ، منابعش را تلف و اقتصادش را بی آینده میکند. (3907482) (alef-13)
 
مهدی
Thailand
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۵:۱۰:۱۷
سلام

بیشتر بانکهای ما خودشون عامل کمبود نقدینگیشون هستند چرا که با دادن وامهای بی پشتوانه و یا گم پشتوانه دست خودشونو خالی کردند و مطالبات معوق بلای جانشون شدهو الان سپرده سپرده گذاران در خطر است.
خیلی ساده است بانکها واسطه بین سپرده کذار و تسهیلاتگیرنده هستند. وقتی مدیران بانکی خیلیشون حقوقهای نجومی و وامهای کلان میگیرند و در دادن وامهای کلان پارتی بازی میشه و بدون اخذ وثیقه مناسب و کافی وامهای بزرگ میدند باید منتظر ورشکستگی بانکها در آینده نزدیک باشیم. بازنده بزرگ در این بین مردمی هستند که سپرده یک عمر خودشونو به دست این بنگاهها سپردند. البته ناگفته نماند و رعایت انصاف حکم میکند که اشاره شود که برخی بانکها از نظر اقتصادی منظبط هستند مثل بانک انصار. من هیچوقت نه پرداخت سود نامتعارف و نه پرداخت وام نامتعارف در این بانک ندیدم. ممکنه سودش منطبق بر شرایط کشور پایین باشه ولی مطمئنه. (3907632) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۶:۵۸:۲۵
حالا فرض کنیم نرخ بهره بانکی بشه 4درصد و نرخ بهره وام هم 6 درصد . اونوقت بانک های ما یک میلیون فقره وام صدهزار تومانی به مردم عادی با بهره 6 درصد می دهند و ده هزار فقره وام بانکی به مهاجرین و انصار می دهند بدون بازگشت اصل وام و استمهال های مکرر . بازهم همون آش و همون کاسه (3907663) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۰۷:۱۹:۲۷
واسه ده میلیون وام یه سال باید بری و بیای این کم شدن نرخ بهره به نفع قشر متوسط و ضعیف نیست به نفع قشر ثروتمند جامعه است. (3907678) (alef-11)
 
بهار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۰۲:۵۲
کم شدن سود بانکی = بیرون کشیدن پول ها از بانک = رواج ربا (3908450) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.